Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LiveBruiloftMuziek.com

1. Aanvaarding

De wederpartij (hierna te noemen: wederpartij) aanvaardt bij gebruik van de website van LiveBruiloftMuziek.com (hierna te noemen: Live Bruiloft Muziek) de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

2. Beperking aansprakelijkheid

Live Bruiloft Muziek aanvaardt op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid in geval van, geleden of nog te lijden schade of verlies anderszins. Mocht voor zover op grond van wet- en regelgeving blijken dat Live Bruiloft Muziek desondanks toch enige vorm van aansprakelijkheid dient te dragen, draagt Live Bruiloft Muziek, ten aanzien van de hoogte, deze slechts tot het bedrag dat wederpartij verschuldigd is aan Live Bruiloft Muziek op grond van de overeenkomst.

3. Hyperlinks

Live Bruiloft Muziek is niet verantwoordelijk voor de inhoud met inbegrip van de juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of geldigheid van de hyperlinks die op de website staan. Deze hyperlinks staan op de website vermeld om louter informatieve, amuserende dan wel educatieve doeleinden.

4. Wijzigingen

Wijzigingen in de algemene voorwaarden door Live Bruiloft Muziek zijn direct van toepassing en rechtsgeldig. Live Bruiloft Muziek heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen (aan wederpartij). Het raadplegen van de algemene voorwaarden is en blijft een verantwoordelijkheid van wederpartij en het niet raadplegen daarvan kan niet aan Live Bruiloft Muziek worden tegengeworpen.

5. Betaling

Wederpartij ontvangt na bevestiging van de opdracht, een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Wederpartij verplicht zich deze aanbetalingsfactuur uiterlijk binnen één week na ontvangst aan Live Bruiloft Muziek te voldoen. Het resterende bedrag, nog openstaande bedrag wordt aan wederpartij binnen één week na uitvoering van de overeenkomst gefactureerd.

Wederpartij verplicht zich ook deze factuur uiterlijk binnen één week na ontvangst aan Live Bruiloft Muziek te voldoen. Indien betaling uitblijft is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar.

6. Annulering

Mocht de overeenkomst onverhoopt door wederpartij worden geannuleerd dan dient wederpartij de annuleringskosten conform hetgeen in de overeenkomst bepaalde te vergoeden. In het geval dat door wederpartij reeds een bedrag is voldaan dat de kosten van het annuleren overstijgt zal Live Bruiloft Muziek, met aftrek van de annuleringskosten, het nog resterende bedrag restitueren.

In geval dat de overeenkomst door de artiest geannuleerd wordt kan dit slechts voor zover sprake is van een dringende reden. 

7. Vervanging in geval van annulering

Live Bruiloft Muziek zal zich in geval van annulering door de artiest inspannen om, indien gewenst, te zoeken naar een nieuwe artiest. Dit behelst geenszins een garantie dan wel verplichting dat Live Bruiloft Muziek een vervangende artiest kan en zal verzorgen.

Ingeval Livebruiloftmuziek.com niet voor vervanging kan zorgen wordt het volledige door Opdrachtgever aanbetaalde bedrag gerestitueerd.

8. Auteursrecht & Beeldrecht

De inhoud, daaronder te verstaan: het ontwerp, logo’s, afbeeldingen of andere grafische vormgeving valt onder het auteursrecht en beeldrecht van Live Bruiloft Muziek. Een en ander met uitzondering van beeldmateriaal dat afkomstig is van derden en met diens toestemming is geplaatst op de website. Dergelijk derden materiaal bevat een bronvermelding.

9. Toepasselijk recht Op de tussen wederpartij en Live Bruiloft Muziek gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Relatieve Competentie

Indien partijen onverhoopt in onenigheid geraken over de gesloten overeenkomst en tussenkomst van een rechtbank nodig is, is de rechtbank Limburg, locatie Maastricht (in eerste aanleg) bevoegd van het geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen

Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechtbank onverhoopt nietig verklaard worden, geldt deze nietigheid slechts ten aanzien van die betreffende bepaling en blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.